Splošni pogoji poslovanja ...

 

 

 

Godič; 15.11.2017

Izdaja; II.

► podjetja Minikon,  d.o.o.

  

  

 

1. 

Opredelitev nekaterih pojmov

 

Stranka – je lahko stranka, kupec, naročnik, uporabnik ali lastnik kupljenega blaga, naprave ali storitev.

 

Podjetje - Podjetje Minikon, d.o.o., Godič 21, 1242 Stahovica

 

Ponudba – je pisni dokument, na katerem so navedeni vsi podatki o stranki, datumih, ponujenih postavkah, količinah in cenah navedenih artiklov ali storitev. Cene so lahko izražene z ali brez DDV. Ponudba je enakovreden dokument kot predračun in obratno. V nadaljevanju pogojev sta ponudba in predračun enakovreden pojem.

 

Predračun – je enakovreden dokument kot ponudba. Cena je izražena z DDV. V nadaljevanju pogojev sta ponudba in predračun enakovreden pojem.

 

Posel – je skupno poimenovanje za vsebino ponudbe, predračuna, pogodbe ali naročila. Lahko je storitev, blago ali kombinacija obojega. 

 

Blago unikatne narave – je blago narejeno po meri in ga ni moč vrniti dobavitelju oz. ga ni mogoče normalno prodati drugi stranki. Blago unikatne narave je vso blago izdelano po naročilu ( vse vrste garažnih vrat, vse vrste dvoriščnih vrat, vse vrste ograj, vse vrste nadstreškov in drugih kovinskih konstrukcij izdelanih po merah in zahtevah stranke ).

 

Avans – je predplačilo po ponudbi ali predračunu. Znesek avansa je določen na dokumentu ali pa se plača v celem znesku ponudbe ali predračuna. Če stranka enostransko odstopi od posla se avans ne vrača.

 

Ara – je v Obligacijskem zakoniku opredeljena kot premoženjska vrednost, ki jo en pogodbenik da drugemu kot znak, da je pogodba sklenjena in kot sredstvo utrditve. Pri izpolnitvi pogodbe ali posla se ara všteje v izpolnitev obveznosti kupca oz. se šteje kot del plačila.

Ara je nujna zaradi visokih stroškov, ki nastanejo ob izpolnjevanju posla in ker je predmet posla v večini primerov unikat - to pomeni, da ga je nemogoče ali pa zelo težko uporabiti za druge namene ali za drugo stranko. Tako je tak predmet posla večinoma za odpis.  

V primeru da kupec odstopi od posla lahko podjetje Minikon, d.o.o. zahteva izpolnitev pogodbe, če je to mogoče, ali pa obdrži aro kot delno odškodnino.

V primeru, da podjetje Minikon, d.o.o. odstopi od posla ali pa ga ne more izpeljati se ara vrne kupcu.

Znesek are je določen na dokumentu ali pa se plača v celem znesku ponudbe ali predračuna.

 

Delovni zapisnik – je dokument, ki ga prejme stranka ob prevzemu naprave. Na zapisniku so navedeni vsi ključni podatki o navedeni napravi. Delovni zapisnik z oznako "servis" se izda tudi ob servisnih posegih in preventivnih servisnih in vzdrževalnih pregledih. 

Delovni zapisnik je edini relevanten in veljaven dokument o montaži, servisih, vzdrževanju in preventivnih pregledih.

 

Vzdrževalna pogodba – pogodba med Minikon, d.o.o. in stranko o pogojih in načinu vzdrževanja in servisiranja navedene naprave. Pristop k sklenitvi te pogodbe je prostovoljen.

 

Spletna stran podjetja - www.minikon.si

 

Spletna stran servisa - www.minikon.si/servis

 

 

2. 

Veljavnost ponudbe

 

Podjetje Minikon, d.o.o. ( v nadaljevanju podjetje ) odgovarja za točnost dimenzij stavbnega pohištva, ko stranka prejme ponudbo na podlagi izmere našega merilca. Če stranka posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost odgovarja sama.

Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za točnost navedenih podatkov jamči stranka, zato mora skrbno preveriti prejeto ponudbo/predračun. Predmet vsake postavke v ponudbi/predračunu je naveden v prvi vrstici z odebeljeno pisavo. Vsaka postavka zajema izključno ta predmet, če ni v tekstu izrecno navedeno drugače. 

Podjetje Minikon, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se ob naročilu spremenijo količine, opisi ali pozicije.

Vsa dodatna dela se obračunajo naknadno ( v primeru dodatnih del se rok dobave podaljša po dogovoru ). Na željo kupca lahko dodatna dela vključimo v ponudbo, jih obračunamo in potem tudi strokovno izvedemo.

 

Ponudba/predračun, ki ne zajema vseh osnovnih podatkov o stranki ( točen naziv, naslov, dav. št. za podjetja, … ) je zgolj informativne narave in ni zavezujoča.

 

Vsak posel se opravi izključno po ponudbi, ne glede na kakršen koli drug dogovor, ki ni v ponudbi posebej naveden.

 

 

3. 

Potrditev naročila in plačilni pogoji

 

Stranka potrdi naročilo s plačilom prvega zneska are ( v skladu s 64. členom OZ ), ki ga nakaže na TRR podjetja in za katerega se lahko upravičeno smatra, da je del plačila izdane ponudbe ali predračuna ( pri vplačilu je naveden sklic s številko dokumenta ali pa ni drugega možnega dokumenta na katerega bi se ta znesek lahko vezal ). Obvezno je da se za sklic navede številko ponudbe/predračuna. Če sklic pri plačilu ni naveden se smatra, da se plačilo navezuje na zadnjo izdano ponudbo ali predračun glede na dan plačila. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe, s splošnimi pogoji poslovanja in da se z njimi strinja. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani podjetja – www.minikon.si, obvestilo o tem je navedeno na ponudbi oz. v dopisu priloženem k ponudbi.

Takoj po prejemu are se začne postopek priprave in izdelave, zato so spremembe možne le še 2 dni oziroma pri nujnih nalogih 1 dan po potrjenem naročilu oziroma plačilu are.

 

Ara praviloma znaša 70 % vrednosti ponudbe, ostali znesek stranka plača ob dobavi blaga oz. dan pred montažo. Plačilni pogoji pa so lahko v ponudbi oz. predračunu specificirani tudi drugače - vedno veljajo plačilni pogoji navedeni na predračunu. 

Za 100 % predplačilo priznamo 3 % popust, če ni na ponudbi že obračunan popust v višjem odstotku. Obresti za prejeto aro ne obračunavamo in ne izplačujemo.

 

Če stranka enostransko odstopi od posla se ara ne vrača. 

 

POZOR; Od posla, kjer je blago ( predmet dobave ) unikatne narave, stranka ne more odstopiti!

 

*Izjemoma se lahko ara vrne na zahtevo kupca, če je od predvidenega datuma dobave preteklo že več kot 365 dni, dobava pa se še ni začela in ni bil sprejet drugačen dogovor.

 

Za večje količine lahko priznamo količinski popust, v primeru akcij veljajo izključno akcijski popusti oz. cene.

 

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen, če se ob naročilu spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržuje pravico do sprememb v izdelavi dvižnih in dvoriščnih vrat zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi in velja izključno za navedene pozicije. Za nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi dodaten obračun po končanju del. 

 

Blago ostane v celoti oziroma v sorazmernem delu glede na poravnano kupnino v lasti prodajalca, vse do polnega plačila vseh obveznosti kupca. V primeru delnega ali popolnega neplačila s strani kupca, pa tudi v primeru zamude s plačilom, ima prodajalec pravico prodane stvari odvzeti nazaj, pri čemer pa ne odstopa od sklenjenega posla. Nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari trpi kupec od takrat, ko mu je stvar izročena.  

 

Stopnje DDV:

 

S prvim julijem 2013 so se davčne stopnje povišale  (Ur. l. RS, št. 46/2013, 10 člen).

 

 • 22% - splošna stopnja;

 

 • 9,5% - za stanovanjsko gradnjo, ki je del socialne politike (razlaga v naslednjem členu) pa 9,5-odstotna (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca -nezavezanca; kupec mora te podatke posredovati prodajalcu). Izjava, ki velja za 9,5-odstotni DDV: „Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov, ki so del socialne politike, kar pomeni, da je moje stanovanje manjše od 120 m2 oziroma ima moja stanovanjska hiša manj uporabne površine od 250 m2. Naročeno stavbno pohištvo bo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5-odstoten, ker bo vgradnjo opravilo podjetje Minikon,  d.o.o. oz. njegovi pooblaščeni monterji (ZDDV in pravilnik o DDV - Ur.L. 89/98 - 25. čl., 10. tč., 45/99 - 18. čl., 59/99 - 1. čl.).

 

 • Za pravne osebe, ki jim samo dobavimo stavbno pohištvo velja 22 % DDV, za pravne osebe, ki jim stavbno pohištvo dobavimo in zmontiramo, se DDV prevali na kupca, na podlagi 76 a člena ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost.

 

 

4. 

Dobavni rok

 

Dobavni rok je okvirno opredeljen na ponudbi in začne teči z dnem prejetja celotne are na transakcijski račun podjetja in ko so znani vsi podatki, potrebni za izpolnitev naročila. Če so spremembe sporočene naknadno, rok dobave začne teči od tega datuma. Vse spremembe morajo biti podjetju sporočene v pisni obliki, najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu are. 

 

Ob prezasedenosti proizvodnih ali montažnih kapacitet si prodajalec pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka. Rok dobave se lahko podaljša tudi v času dopustov v podjetju Minikon, d.o.o. ali v podjetju dobavitelja. Enako velja ob vplivih višje sile ( nepredvideni dogodki, poškodbe, bolezni, vremenski pojavi, izpad poslovanja, ipd. ), ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zamudnih obresti ali penalov. 

Dobava pa se opravi v skladu s pravili dobrega gospodarja - torej v najkrajšem možnem času, ko se stvari normalizirajo.

Dobavni rok naj ne bi v nobenem primeru trajal več kot 365 dni ( izjema je drugačen dogovor ali nastanek izrednih razmer )

 

Če je prevoz naveden na ponudbi, blago stranki dobavi proizvajalec. Če kupec blago prevzame sam, ga mora pred odvozom pregledati in opozoriti proizvajalca na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti v količinah ... kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Kupec za blago, ki ga vgradi oz. uporabi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže, poškodb pri montaži ali prevozu.

 

 

5. 

Montaža

 

Ob montaži vrat, ograje ali pogona mora biti naročnik prisoten - vsaj pred pričetkom montaže in na koncu za prevzem.

 

Montaža zajema dobavo in montažo vrat, ograje ali drugega predmeta pogodbe. Monter opravi prvi zagon ter predstavitev delovanja in vzdrževanja stranki. 
Montaža ne zajema nikakršnih gradbenih, demontažnih ali električarskih del, če to ni posebej dogovorjeno in navedeno. 

 

V ceno montaže je zajet enkraten prihod monterjev na objekt. Če objekt ni ustrezno pripravljen, gredo vsi dodatni stroški v breme kupca (ponovni prihodi na objekt, nastavitve, prevzemi ...). Ob začetku in koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (naročnik oziroma njegov pooblaščenec), v nasprotnem se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb.

Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije,…), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

 

 

Montaža dvoriščnih vrat ali ograje;

 

Morebitna gradbena in konstrukcijska dela na odprtini ali temeljih morajo biti zaključena v skladu z dogovorom ( gradbena dela vsaj nekaj dni pred montažo - sušenje ). Na mestih kjer se pritrjujejo vrata ne sme potekati nobena inštalacija ( električna, vodovodna, centralna, kanalizacijska, … ) oz. mora stranka točno navesti mesto teh vodov, če so skriti. Za prevrtane ali kako drugače poškodovane inštalacije ne odgovarjamo.

Pred prihodom monterjev mora stranka zagotoviti nemoten dostop z vozilom do objekta, prazen in zaščiten prostor montaže ter dovod elektrike 220V za potrebe montaže. V izjemnih primerih in po predhodnem dogovoru pa tudi dovod elektrike 380V ( tri faze ) in vode.

Vse morebitne želje in zahteve glede montaže mora stranka posredovati monterjem pred začetkom del. V ceno montaže je zajet enkraten prihod na objekt. Vsi zadržki ali zamujanja z montažo zaradi neupoštevanja zgoraj navedenih navodil in s tem povezani stroški, gredo v breme kupca.

Podjetje Minikon, d.o.o. ne izvaja priklopov elektro pogonov za dvoriščna vrata. Monter pogon in njegove osnovne komponente le fizično namesti, tako da kasnejši večji posegi v ograjno konstrukcijo načeloma niso več potrebni. Morebiti nameščen pogon bo dokončno namestil, priklopil in zagnal pooblaščen strokovnjak, ki bo poskrbel tudi za vso potrebno varnost in izpolnil druga zakonsko predpisana določila. Strokovnjaka za priklop stranka najame v lastni režiji.

 

 

Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poseg v prostor oz. postavitev vrat in ograj, saj se smatra, da je naročnik pridobil vsa morebiti potrebna soglasja in dovoljenja.

 

 

Montaža dvižnih vrat;

 

Odprtina za garažna vrata mora biti zidarsko pripravljena po nazivnih merah vrat iz ponudbe. Preklada in notranja stran zidu morata biti v liniji, prav tako mora biti tlak objekta raven ( v primeru da tlak še ni izdelan mora stranka monterjem navesti želeno višino le-tega ). Na mestih kjer se pritrjujejo vrata ne sme potekati nobena inštalacija ( električna, vodovodna, centralna, kanalizacijska, … ) oz. mora stranka točno navesti mesto teh vodov, če so skriti. Za prevrtane ali kako drugače poškodovane inštalacije ne odgovarjamo.

Pred prihodom monterjev mora stranka zagotoviti nemoten dostop z vozilom do objekta, prazen in zaščiten prostor montaže ter dovod elektrike 220V oz. 380V za potrebe montaže in nastavitev.

Vse morebitne želje in zahteve glede montaže mora stranka posredovati monterjem pred začetkom del. V ceno montaže je zajet enkraten prihod na objekt. Vsi zadržki ali zamujanja z montažo zaradi neupoštevanja zgoraj navedenih navodil in s tem povezani stroški, gredo v breme kupca.

 

Izvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poseg v prostor oz. postavitev vrat, saj se smatra, da je naročnik pridobil vsa morebiti potrebna soglasja in dovoljenja.

 

 

6. 

Zamude pri izvedbi montaže ali dobave blaga, ki jih povzroči stranka

 

V primeru, da stranka do roka predvidene montaže ne poravna vseh dogovorjenih finančnih obveznosti (npr. celotne are ), ne omogoči montaže, ali da ne prevzame blaga v dogovorjenem roku, se lahko naročilo stornira v kolikor je to mogoče. V primeru storna se ara ne vrača ( glej definicijo are v prvem členu ).

 

V primeru da ja blago unikatne narave in posla ni moč odstopiti pa se stranki dodatno zaračunajo skladiščni in drugi morebiti povzročeni stroški. Stroški se obračunajo po oceni ali ceniku prodajalca. Obdobje obračuna teh stroškov se začne z dnem potrditve naročila ( glej 3. člen ) + v ponudbi ali predračunu naveden skrajni rok dobave + 30 dni ... in konča z dnem končne dobave stranki oz. montaže pri stranki.

 

Primer za lažje razumevanje;

 

V ponudbi ali predračunu je naveden rok dobave 2 do 6 tednov.

Prvi del are ali avansa ali kakršnega koli drugega predplačila je bil nakazan 01.01.2012. Od tega dne je moč realno pričakovati da stranka želi posel izpeljati.

 

Izračun;

01.01.2012 + 6 tednov = 12.02.2012

Temu dodamo še 30 dni

12.02.2012 + 30 dni = 13.03.2012

Torej od 13.03.2012 pa do dne končne dobave blaga stranki oz. do montaže je obdobje za katerega se obračunajo dodatni stroški.

 

Izpeljavo posla in njegovo dokončanje  je stranka dolžna omogočiti, vendar mora pred montažo poravnati vse novonastale stroške ( npr. stroški skladiščenja, prevoza, ponovnega najema dvižne ploščadi ali dvigala, ipd. ) in odpraviti vzrok zamude ( pripraviti objekt, poravnati vse finančne obveznosti, … ).

 

 

7. 

Pregled in prevzem

 

Ob začetku in koncu montažnih del mora biti na objektu navzoč investitor (stranka, naročnik oziroma njegov pooblaščenec). S podpisom Delovnega zapisnika kupec potrjuje, da je blago prevzeto brez napak in pripomb. Če ima kupec na izdelke in/ali storitev pripombe, se mora te vpisati na Delovni zapisnik. Ko je naročnik prevzel blago brez pripomb, ki bi bile zapisane v Delovni zapisnik, se smatra, da je montaža uspešno zaključena, zato kasnejših reklamacij ne priznavamo. Vse dokumente, predane po končani montaži, mora naročnik shraniti in jih kasneje po potrebi uporabiti. 

 

Po montaži se predajo naslednji dokumenti;

 

 1. Uporabniški priročnik z navodili za upravljanje in vzdrževanje
 2. Varnostna opozorila
 3. Navodila za montažo
 4. Servisni dnevnik
 5. Kontrolni list
 6. Prevzemni protokol ( zapisnik )
 7. Izjava o skladnosti
 8. Navodila za pogon
 9. Garancijski list

 

V primeru, da kupca ob zaključku montaže ni na objektu in dobavnice ne podpiše, se smatra, da je blago prevzeto in montirano brez napak.

 

V primeru, da je pri prevzemu zahtevan pregled vrat tudi s strani kakršnih koli drugih organov in institucij ( inšpektorat, IVD, ipd. ) so dopolnitve po njihovih navodilih stvar novega posla. Vsa vrata so v osnovi narejena po zahtevah in standardih EU, vendar pa se lahko zgodi, da se naročnikove želje in zahteve ne skladajo z zahtevami zunanjega nadzora.

Vsak posel se opravi izključno po ponudbi, ne glede na kakršen koli drug dogovor, ki ni v ponudbi posebej naveden.


 

 

Podpisan »Delovni zapisnik« se uporablja kot dokument za obračun in uveljavljanje garancije!!

 

Prosimo, da pozorno preberete navodila, saj nepoznavanje le-teh ne more biti predmet reklamacije.

 

 

8. 

Servis in reklamacije

  

Servis in/ali reklamacije uveljavljate skupaj s plačanim računom. Dokler niso poravnane vse zapadle obveznosti do družbe Minikon, d.o.o. , garancije ni moč uveljavljati. To je podrobneje opredeljeno v 12. členu garancijskih pogojev.

 

Ob uveljavitvi garancije ali reklamacije je potrebno obvezno navesti številko računa in predložiti Delovni zapisnik, ki ste ga prejeli ob zaključku montaže. Vse reklamacije, ki izhajajo iz uveljavljanja pravic garancije mora kupec prijaviti pisno. Naročilo servisa se izvede na spletni podstrani SERVIS ali na elektronski naslov Servis ( izjemoma telefonsko na številko 041 300 252 ). 

Le pravilno naročen servis se bo nemoteno izpeljal v skladu s temi pogoji, obstajala pa bo tudi pisna korespondenca, ki lahko pomaga pri reševanju morebitnih sporov.

 

Rok za odpravo napake oz. okvare začne teči s trenutkom, ko stranka prejme elektronski odgovor, da je bilo naročilo s strani servisne službe podjetja Minikon, d.o.o. sprejeto ( elektronska komunikacija žal ni 100% zanesljiva ). V kolikor te potrditve ne prejmete, vzpostavite telefonski kontakt.
 

 

V času do odprave napake se naprava ne sme uporabljati!!! V tem času mora naročnik čim bolj nemoteno organizirati okolico naprave in poskrbeti za splošno varnost uporabnikov ( označbe, prepoved uporabe, omejitev gibanja, izklop naprave, ipd. ). Izvajalec ne odgovarja za morebiti nastalo škodo, kot posledico okvare na napravah.

 

Servis se lahko opravi po posameznem naročilu stranke ali pa v sklopu vzdrževalne pogodbe. Vzdrževalna pogodba se lahko plačuje po letnem pavšalu ali pa po urni postavki realizirane intervencije.

Vse cene in čas dosegljivosti in morebitne druge opombe so navedene na spletni strani SERVIS. Tam je tudi predloga Vzdrževalne pogodbe.

 

Garancijski ali reklamacijski zahtevki se rešujejo brezplačno v kolikor zadovoljujejo vse navedene garancijske pogoje,

servisni zahtevki pa se rešujejo proti plačilu. Garancijski pogoji so navedeni v 10. členu.

 

Servisna služba jamči, da bo k odpravi napake na napravi pristopila najkasneje v roku 30 dni, če v morebitni Vzdrževalni pogodbi ni navedeno drugače. Če v tem roku napaka ne bo odpravljena, se lahko podaljša rok popravila največ za 45 dni ali pa se stranki jasno pove, da popravilo zaradi narave napake ni mogoče. Nadaljnji postopki potekajo v skladu z dogovorom s stranko.
 

 

OPOMBA; Pri menjavi delov vrat ali druge naprave lahko pride do manjšega odstopanja v obliki ali barvi rezervnih delov ( vplivi proizvodnega procesa, vplivi okolja, ... ), vendar ta odstopanja ne smejo vplivati na delovanje in funkcionalnost vrat oz. druge naprave.

 

 

9. 

Preventivni servisni in vzdrževalni pregled

 

Vrata ( dvoriščna ali garažna ) po evropski zakonodaji predstavljajo stroj. In kot stroj vrata zahtevajo tudi periodičen pregled in vzdrževalni servis. Ob tem servisu se naprava podrobno pregleda, preverijo se vsi pomembni sklopi in varnostne funkcije naprave. Po potrebi se obrabljeni ali poškodovani deli zamenjajo, prilagodijo se nastavitve in preizkusijo varnostni elementi.

 

PREVENTIVNI SERVISNI IN VZDRŽEVALNI PREGLEDI SO V PREDPISANEM INTERVALU OBVEZNI !!!

 

Servisni interval se določi glede na vrsto vrat, morebitno avtomatizacijo, namen uporabe in pa seveda glede na delovno frekvenco. 

Interval je lahko določen na;

 • enkrat na dve leti,
 • enkrat letno,
 • enkrat na pol leta,
 • enkrat na štiri mesece,
 • drugo

in je naveden na "Delovnem zapisniku" v rubriki "Opombe monterja / serviserja ...". Če interval ni posebej naveden se smatra, da je "preventivni servisni in vzdrževalni pregled" potreben vsaj enkrat na leto.

 

Za naročilo servisnega oz. vzdrževalnega posega v skladu s predpisanim servisnim intervalom je zadolžena in odgovorna stranka/naročnik, saj sami ne moremo vsiljevati svojih storitev. Vsak servisno vzdrževalni pregled je potrebno predhodno naročiti. Naročilo se izvede na spletni podstrani SERVIS ali izjemoma telefonsko. Stranka je dolžna napravo občasno tudi sama preverjati ( po navodilih o vzdrževanju naprave ) in ob vsaki ugotovljeni domnevni nepravilnosti takoj naročiti izredni servisni pregled.

Naročen servisni in vzdrževalni pregled se mora izvesti v največ 20 dneh, ob ugotovljeni domnevni nepravilnosti pa v 7 dneh - v tem času se naprava ne sme uporabljati!!! V času do odprave napake mora naročnik čim bolj nemoteno organizirati okolico naprave in poskrbeti za splošno varnost uporabnikov ( označbe, prepoved uporabe, omejitev gibanja, izklop naprave, ipd. ). Izvajalec ne odgovarja za morebiti nastalo škodo, kot posledico okvare na napravah.

 

Rok za izvedbo servisa začne teči s trenutkom, ko stranka prejme elektronski odgovor, da je bilo naročilo s strani servisne službe podjetja Minikon, d.o.o. sprejeto ( elektronska komunikacija žal ni 100% zanesljiva ). V kolikor te potrditve ne prejmete, vzpostavite telefonski kontakt.
 

 

Neizvajanje rednih pregledov in servisov lahko ima za posledico zmanjšanje varnosti naprave in izgubo garancije. Za vse posledice, ki bi nastale zaradi zmanjšane funkcionalnosti vrat ali zmanjšane varnosti vrat, kot posledico neizvajanja rednih servisno vzdrževalnih pregledov, odgovarja stranka/naročnik/lastnik/uporabnik sam. 

 

Podjetje Minikon, d.o.o. prevzame odgovornost le če so predloženi vsi potrjeni "Delovni zapisnik"-i, ki bi morali nastati v času uporabe ( to je ob rednih in izrednih servisih in predvsem ob predpisanih preventivnih vzdrževalnih pregledih ). Ob vsakem pregledu se napiše in potrdi Delovni zapisnik, ki ga prejme stranka in ga mora shraniti k ostali dokumentaciji ( račun, delovni zapisniki, navodila, kontrolni list, … )

 

 

10. 

Garancija in garancijski pogoji

  

Garancijski rok se uveljavlja izključno z »Delovnim zapisnikom« in začne teči od dneva dokončanja del ( datum je naveden na prvi strani Delovnega zapisnika ). S tem dnem zapadejo v garancijsko popravilo tudi vse reklamacije, morebitne okvare ali druge težave na napravi in ne zadržijo plačila obveznosti, ki so nastale na osnovi tega »Delovnega zapisnika«. ( glej 12. točko garancijskih pogojev )

 

Način reševanja servisa oz. reklamacije je opisan v 8. členu Splošnih pogojev poslovanja - " Servis in reklamacije ".

 

 

Garancijski pogoji : 

 

1.      Proizvajalec jamči, da bo v garancijskem roku brezplačno odpravil vse okvare, ki so posledica napak v materialu in izdelavi naprave.

 

2.      Za  vgradnjo – montažo novih naprav veljajo garancijski roki kot so navedeni v naslednjem odseku "Garancijske dobe", razen če je v ponudbi ali pogodbi ali računu podjetja Minikon, d.o.o. navedeno drugače. 

Drugačen rok garancije lahko velja tudi v primeru, ko je le ta naveden v opisu artikla na izdanem dokumentu ( ponudba, predračun, račun ) ali v spletni trgovini. V takem primeru veljajo tam navedeni roki. 

Kadar garancijski rok ni posebej naveden, velja po splošnih uzancah garancijski rok 12 mesecev. Za vse zamenjane dele velja garancija 1 mesec.

 

3.     Podaljšana garancija se pridobi s sklenitvijo »Vzdrževalne pogodbe«, kjer so dogovorjeni tudi vsi roki in pogoji garancije.

 

4.      Proizvajalec ne jamči za napake, ki so nastale zaradi : 

 

 • napačnega rokovanja z napravo ali njenega pomanjkljivega vzdrževanja,
 • udara strele v napravo, električno napeljavo ali v bližino naprave,
 • neprimernih klimatskih pogojev v okolju, kjer je nameščena naprava,
 • mehanskih poškodb naprave, njenih delov in električnih vodnikov,
 • nepredvidenih dogodkov (požar, povodenj, potres in podobno),
 • montaže ali posegov v napravo, ki jih opravijo nepooblaščene osebe.

 

5.      V garancijo ne spadajo:

 

 • žarnice, baterije, akumulatorji, varovalke, dvižne vzmeti, jeklenice, zobati jermeni, zobata letev, zobniška zavora in drug potrošni in obrabljiv material.
 • nastavitve ali druga dela, ki jih je potrebno naknadno izvesti za pravilno delovanje naprave. Potreba po teh delih pa je nastala kot posledica naknadnih sprememb na objektu ( npr dvignjen tlak, obloga zidu ali stebra, ipd. ).
 • manjše spremembe v odtenku barve, ki nastanejo kot posledica vremenskih vplivov, kakor tudi ne manjši preboji rje skozi cink ali barvo ( glej opis storitve " Vroče cinkanje" in opis storitve " Barvanje " ).
 • dela, ki so opravljena po naročilu stranke in so izvedena z njenim materialom, četudi so dela obračunana in plačana ( npr. vgradnja domofona, vrat, oken, avtomatizacije, … ko je predmet montaže stranka kupila sama nekje drugje ).
 • garancija ne krije nobenih težav v električnem omrežju objekta, kjer se je opravila montaža, če električni dovod ni bil predhodno pravilno in namensko pripravljen za novo vgrajeno napravo in speljan preko primerne varovalke ( inštalacijskega odklopnika in zaščitnega stikala ) s strani strokovnjaka ( npr. vezava v raznih nenamenskih razdelilnih dozah, vtičnicah, podaljških ipd. )
 • garancija ne krije nobenih težav na komunalnih vodih ( elektrika, voda, kanalizacija, ipd. ), ki bi lahko nastale kot posledica montaže, če pred montažo poti vseh teh vodov, ki so po navadi skriti, niso bile jasno označene s strani naročnika, saj monter ne more vedeti, kje po objektu potekajo inštalacije. Naročnik je k temu, da inštalacije jasno označi pozvan že v ponudbi oz. predračunu.

 

6.     Naročnik je dolžan napravo redno vzdrževati in preverjati njeno delovanje v skladu z navodili, ki jih je prejel ob montaži.

 

7.     Proizvajalec jamči, da bo okvaro na napravi odpravil v roku 30 dni. Če v tem roku napaka ne bo odpravljena, se lahko podaljša rok popravila največ za 45 dni, vendar se v tem primeru podaljša garancijski rok za zakasnitev popravila nad 30 dni. Če v tem času naprave ni moč popraviti se zamenja z drugo.

 

8.     Kupec naprave ni upravičen do nobene odškodnine zaradi direktnih ali indirektnih stroškov, ki bi jih imel zaradi napake na napravi ali njenih pritiklinah. Garancija je omejena izključno na  napravo in odpravo napak na napravi. 

 

9.    Proizvajalec jamči, da bo v času deklarirane življenjske dobe naprave skrbel za redno dobavo rezervnih delov in popravila naprave.

 

10.    Popravila v garancijskem roku lahko izvajajo samo pooblaščeni servisi in podjetja, s katerimi ima prodajalec sklenjeno vzdrževalno pogodbo za čas garancije. Popravilo ali dodelava, ki ga izvede nepooblaščena oseba, ima za posledico prekinitev celotne garancije.

 

11.    Garancija začne veljati z datumom navedenim na Delovnem zapisniku, ki ga s podpisom potrdi pooblaščeni monter - serviser naprave.

 

12.   V primeru neplačila vseh obveznosti do datuma valute, ki izhajajo iz računa izstavljenega na osnovi »Delovnega zapisnika« se garancija prekine do poplačila vseh obveznosti, čas garancije pa se za to obdobje ne podaljša. Dogodki ( okvare ali druge težave ), ki so se zgodili v času prekinitve garancije, se kasneje ne morejo več uveljavljati pod pogoji garancije ampak se odpravijo z rednim in plačljivim servisom. V času prekinitve garancije se tudi ne izvajajo nobena popravila in servisi.

 

 

Garancijske dobe:

 

Opomba; Navedeni garancijski roki veljajo v skladu z navedbami v 9. členu teh Splošnih pogojev poslovanja podjetja Minikon, d.o.o.

 

 

1.      Garancijska doba za kovinska sekcijska garažna vrata je 12 let, za klasične stropne in osne pogone pa 2 leti. Garancijska doba za garažna vrata in pogone velja ob rednem letnem vzdrževanju in servisiranju v predpisanem intervalu, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev. Garažna vrata ustrezajo standardu SIST EN 13241-1 in imajo CE znak. 

         Garancijska doba za industrijska dvižna sekcijska vrata je 3 leta, za klasične stropne in osne pogone pa 1 leto. Garancijska doba za industrijska vrata in pogone velja ob rednem vzdrževanju in servisiranju v predpisanem intervalu, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev. Industrijska vrata ustrezajo standardu SIST EN 13241-1 in imajo CE znak. 

Podjetje Minikon, d.o.o. jamči za brezhibno delovanje sistemov dvižnih vrat v navedeni garancijski dobi ob pogoju, da vrata zmontira pooblaščeni monter in da kupec naroči vse redne servisne preglede sistema garažnih vrat, ki jih opravijo pooblaščeni monterji podjetja Minikon, d.o.o.

 

2.      Garancijska doba za garažna rolo vrata je 7 let, za klasične osne pogone pa 1 leto. Garancijska doba za garažna vrata in pogone velja ob rednem letnem vzdrževanju in servisiranju v predpisanem intervalu, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev.

         Garancijska doba za industrijska rolo vrata je 3 leta, za klasične osne pogone pa 1 leto. Garancijska doba za industrijska vrata in pogone velja ob rednem vzdrževanju in servisiranju v predpisanem intervalu, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev.

Podjetje Minikon, d.o.o. jamči za brezhibno delovanje sistemov rolo vrat v navedeni garancijski dobi ob pogoju, da vrata zmontira pooblaščeni monter in da kupec naroči vse redne servisne preglede sistema vrat, ki jih opravijo pooblaščeni monterji podjetja Minikon, d.o.o.

 

3.      Garancijska doba za kovinska dvoriščna vrata je 5 let, za elektromehanske pogone pa 2 leti, kar velja ob rednem letnem vzdrževanju in servisiranju, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev.

         Garancijska doba za industrijska dvoriščna vrata je 2 leti za elektromehanske pogone pa 1 leto, kar velja ob rednem vzdrževanju in servisiranju v predpisanem intervalu, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev.

Podjetje Minikon, d.o.o. jamči za brezhibno delovanje sistemov dvoriščnih vrat v navedeni garancijski dobi ob pogoju, da vrata zmontira pooblaščeni monter in da kupec naroči redne letne servisne preglede sistema dvoriščnih vrat, ki jih opravijo pooblaščeni monterji podjetja Minikon, d.o.o.

 

4.      Garancijska doba za elektromehanske zapornice je 2 leti, kar velja ob rednem letnem vzdrževanju in servisiranju, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev.

         Garancijska doba za elektromehanske zapornice namenjene industrijski oz. javni uporabi je 1 leto. Garancijska doba za elektromehanske zapornice velja ob rednem polletnem vzdrževanju in servisiranju, kot je navedeno v 9. členu teh pogojev.

Podjetje Minikon, d.o.o. jamči za brezhibno delovanje sistemov elektromehanskih zapornic v navedeni garancijski dobi ob pogoju, da zapornico zmontira pooblaščeni monter in da kupec naroči redne polletne servisne preglede sistema elektromehanskih zapornic, ki jih opravijo pooblaščeni monterji podjetja Minikon d.o.o.

 

5.      Garancijska doba za krmilne mehanizme vrat je 1 leto ob pogoju, da montažo izvede strokovno kvalificirani monter.

 

6.      Garancijska doba za domofone in pripadajočo tehniko ( kamere, elektroključavnice, kodne ključavnice, bralnike prstnih odtisov, bralnike kartic, ipd. ) je 10 mesecev ob pogoju, da montažo izvede strokovno kvalificirani monter.

 

7.      Garancijska doba za daljinske upravljavce je 6 mesecev ( ne vključuje baterije ).    

                                                    

8.      Garancijska doba za posamično okovje vrat je 3 mesece ob pogoju da so strokovno vgrajeni in nameščeni.

 

9.      Garancijska doba na vse vgrajene kljuke in mehanizme ključavnic je 3 mesece. 

 

10.    Garancijska doba na barvo in prerjavenje vseh vrat in zapornic je 1 leto. Garancija na barvo zajema luščenje in odstopanje barve, prerjavenje pa pomeni luknjo skozi kovino.

 

OPOMBA;

V kolikor produkte navedene v razdelku ''Garancijske dobe'' vgradi in zmontira oseba, ki ni pooblaščena s strani podjetja Minikon, d.o.o. , velja na vse navedene produkte garancija največ 1 leto oz. manj če je v Garancijskih dobah naveden krajši rok.

 

Drugačne garancijske dobe in pogoji pa se lahko določijo individualno s pogodbo.

 

11.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

 

Podjetje Minikon, d.o.o. skladno z določbami relevantne zakonodaje ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z veljavnim Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15).

 

Podjetje Minikon, d.o.o. kot ponudnik blaga in storitev, ki se med drugim ukvarja tudi s spletno trgovino na območju RS, skladno z določbami relevantne zakonodaje objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter sprememb Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

 

12. 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

  

Na tej spletni strani so javno objavljeni in vsem dostopni trenutno veljavni Splošni pogoji poslovanja podjetja Minikon, d.o.o. 

 

Tukaj so navedeni splošni pogoji poslovanja , ki pa jih lahko dopolnijo, spremenijo ali natančneje opredelijo vsebine navedene v ponudbi, predračunu, računu ali kakršnem koli drugem dokumentu izdanem s strani podjetja Minikon, d.o.o.


Ti Splošni pogoji veljajo do naslednje spremembe, ko bodo objavljeni novi, spremenjeni ali dopolnjeni  Splošni pogoji poslovanja. Začetek veljavnosti teh pogojev je naveden na vrhu strani v desnem kotu.

 

Seznam sprememb ali dopolnitev pogojev je naveden na koncu tega člena.

 

Kopije prejšnjih Splošnih pogojev poslovanja podjetja Minikon, d.o.o. z datumi sprememb so shranjene na sedežu podjetja Minikon, d.o.o. 

 

To je druga izdaja iz dne 15.11.2017 in vključuje naslednje spremembe;

Spremeni se firma podjetja ... M i n i t e h, d. o. o.   se preimenuje v  M i n i k o n, d. o. o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih